آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور (میانی و ارشد)

لینک کانال @accdownload

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور

(میانی و ارشد)