آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن (پایه و میانی)

لینک کانال @accdownload

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

(پایه و میانی)