آموزش نحوه حسابداری بیمارستانها

لینک کانال @accdownload

۱_ کدینگ بیمارستان ها
۲_ سازمان ها و تشکیلات امور مالی بیمارستان ها
۳_روشهای گردش عملیات در بیمارستان ها
۴_ روشهای اجرای نظام دفترداری در بیمارستان ها
۵_ راهنمای تغییر نظام دفترداری در بیمارستان ها
۶_ دستورالعمل کد گذاری مراکز هزینه
۷_ دستورالعمل طبقه بندی کالا ( موجودی کالا و اموال) در بیمارستان ها
۸_ دستورالعمل رسیدگی در بیمارستان ها
۹_ دستورالعمل دارایی های ثابت در بیمارستان ها
۱۰_ دستورالعمل تنخواه گردان در بیمارستان ها
۱۱_ روش اجرایی انبارگردانی (شمارش کالا) در بیمارستان ها