جدول-مقایسه-ای-؛؛؛

لینک کانال @accdownload

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

و اصلاحیه های بعدی آن با قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴

بی شک یکی از مهم ترین دانش ها برای  متخصص مالی در هر کشوری ، تسلط به قوانین مالیاتی است.