با قوانین دیوان محاسبات

لینک کانال @accdownload

جزوه دوره آموزشی آشنایی با قانون دیوان محاسبات

و مباحث مربوط به تنظیم موافقتنامه