دستورالعمل-حسابرسی-بیمه

لینک کانال @accdownload

دستورالعمل حسابرسی بیمه

۵_۱=۳۰%
۵_۲=۱۶.۶۷%
۵_۳=۷.۸%