قانون بودجه سال ۱۳۹۵

لینک کانال @accdownload

قانون بودجه سال ۱۳۹۵

لایحه بودجه سال  ۱۳۹۵ در جلسه علنی مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای

اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید .