اخبار انجمن مؤسسات حسابرسی

مؤسسه حسابرسی و خدماتمدیریت اصول پایه فراگیر۱ ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) پور بهمبریمحبوب مهدی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)موسی حسینی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)ناصر عسگری نائینی•( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)حسین طالبی•( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)مجید مختار نژاد•( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)بهمن فدوی رودسری• های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی حسابرســی صورتخدمات: مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، های مالی تلفیقی، اصلاح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی تهیه صورتهای مالی.سیستم۸۸۱۰۹۴۲۱فاکس: ( شش خط) ۸۸۱۰۹۴۱۸تلفن:تهــران، خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر نشانی:۱۵۱۱۶۴۳۹۳۷کدپستی: ۶ طبقه پنجم واحد ۱۸پلاک abtinravesh@yahoo.comموسسه حسابرسی آبتین روش آریامی‏شوند.موسسات‏ حسابرسی‏ موضوع‏ ماده‏ی‏۱۰‏ اساسنامه‏ی‏ انجمن‏ حسابداران‏ خبره‏ی‏ ایران‏ (مصوب‏۲۳‏تیر‏ ‏)۱۳۹۳به‏ ترتیب‏ حروف‏ الفبا‏به‏ شرح‏ زیر‏ معرفی‏۶ ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) سیروس شمس•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) اصغر مسلمی ع ل ی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) نثاری مصطفی جان•)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی( جواد راثی•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) مژدهی( بهنام دائی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمود رجائی•(حسابدار مستقل،حسابدار رسمی) جهانگیر ذوالفقاری• کارشناس (حسابدار مستقل، حسابدار رسمي، علی آقا عزیزی بزرگی• قضائیه)رسمی قوه(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،کارشناس سید مهدی تیموریان•رسمی دادگستری) حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها، حسابرسی داخلی، خدمات:حسابرسی عملیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، ارزیابی سهام، طراحی ها، تهیه های مالی، نظارت بر امور تصفیه شرکت سازی سیســتمو پیادهگذاریهای سرمایه و بررسی مالی پروژهIFRSصورتهای مالی بر مبنای ۸۸۹۰۱۵۴۹ ۸۸۸۹۹۸۲۶ و ۸۸۹۳۷۳۱۷ و-۱۹تلفن: ۸۸۸۹۹۹۶۲ تلفکس:۸۸۹۰۱۸۳۴فاکس: ،۳۱ الهــی، کوچه خسرو، پلاک تهران- خیابان اســتاد نجاتنشانی:طبقه سوم و چهارمwww.armanarvin.comEmail: info@armanarvin.comمؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارسآرشین حساب۳ران ایعضو انجمن حسابداران خبرهعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانحسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) ارسلان اسمعیلی کاکرودی•( حسابدار رسمی) رضا قاسمیان مهدی•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی ( عباس ابراهیمی•دادگستری) حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور خدمات:تصفیه، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی، اصلاح حساب، طراحی و اجرای های حسابداری و اطلاعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، سیستمکارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.۸۸۳۸۴۷۷۰ ۸۸۴۸۰۹۶۶ وتلفن:۸۸۴۸۰۸۵۴فاکس: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پلاک نشانی:- واحد ۱۴۶- طبقه ۴Email:Arshinhesab@iacpa.ir نیز به صورت آنلاین در دسترس است.http://iica.ir/cpa-firmsاین فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان۲عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)نصراله سعادتی •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)اصغر پارسائی •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)مسیح سالاریان •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)سیدمسعود حسینی •) مالیاتی، IFRS حسابرســی مالی(استاندارد حسابرســی ایران وخدمات: سازی ای، طراحی و پیادهعملیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی و مشاوره های مالی، نظارت بر تصفیه شرکت هاسیستم۲- طبقه تهران- یوســف آباد- نبش خیابان چهاردهم- پلاک نشــانی: دوم- واحد سوم۱۴۳۱۸۸۴۵۵۶کدپستی:۸۸۷۰۵۵۰۹ -۸۸۷۰۵۵۰۸تلفن:۸۸۵۵۴۶۵۸فاکس:Email: abdidehmohaseban@iacpa.irآرمان اندیش آگاه۴ران ایعضو انجمن حسابداران خبرهعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادارعضو انجمن حسابرسان داخلی(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمد جعفر دهقان طرزجانی •( حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) رامین جهانگیری • حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)( فرهاد مصفا• حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی خدمات:و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالیمیدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، دفتر تهران: ۱۵۷۴۸۴۶۷۱۵کدپستی:، واحد ۴ ۱۷کوچه آذری، پلاک ۸۸۳۲۹۶۶۵فاکس:۸۸۳۴۲۸۱۷-۱۸تلفن: خیابان جهاد، کوی اول(هجرت)، کوچه سوم، پلاک ۲۵دفتر ارومیه: ۵۷۱۴۷۱۷۵۹۵ کدپستی: ۸۹۷۸۳۶۱۵فاکس:۰۴۴-۳۲۲۲۸۲۲۲ تلفن: ایرانانجمن حسابداران خبرهwww.iica.irموسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگرران ایعضو انجمن حسابداران خبرهعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) هادی یوسف زاده•( حسابدار رسمی) مجید احمدی•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)( سعید وطنی• حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور خدمات:های حسابداری تصفیه، حسابرسی داخلی، اصلاح حساب، طراحی و اجرای سیستمو اطلاعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.۸۸۱۷۶۱۰۱-۲ ۸۸۵۲۸۱۹۵ وتلفن:۸۸۵۲۰۶۷۹فاکس:۱۶- طبقه تهران- خیابان سهرودی شمالی- خیابان سلطانی- پلاک نشانی:دوم- واحد ۵info@atiehNegarAudit.ir۵معرفی موسسات حسابرسی اخبار انجمنمؤسسات حسابرسی۴مؤسسه حسابرسی و خدماتمدیریت اصول پایه فراگیر۱ ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) پور بهمبریمحبوب مهدی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)موسی حسینی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)ناصر عسگری نائینی•( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)حسین طالبی•( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)مجید مختار نژاد•( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)بهمن فدوی رودسری• های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی حسابرســی صورتخدمات: مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، های مالی تلفیقی، اصلاح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی تهیه صورتهای مالی.سیستم۸۸۱۰۹۴۲۱فاکس: ( شش خط) ۸۸۱۰۹۴۱۸تلفن:تهــران، خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر نشانی:۱۵۱۱۶۴۳۹۳۷کدپستی: ۶ طبقه پنجم واحد ۱۸پلاک abtinravesh@yahoo.comموسسه حسابرسی آبتین روش آریاموسسات‏ حسابرسی‏ موضوع‏ ماده‏ی‏۱۰‏ اساسنامه‏ی‏ انجمن‏ حسابداران‏ خبره‏ی‏ ایران‏ (مصوب‏۲۳‏تیر‏ ‏)۱۳۹۳به‏ ترتیب‏ حروف‏ الفبا‏به‏ شرح‏ زیر‏ معرفی‏ می‏شوند.۶ ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) سیروس شمس•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) اصغر مسلمی ع ل ی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) نثاری مصطفی جان•)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی( جواد راثی•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) مژدهی( بهنام دائی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمود رجائی•(حسابدار مستقل،حسابدار رسمی) جهانگیر ذوالفقاری• کارشناس (حسابدار مستقل، حسابدار رسمي، علی آقا عزیزی بزرگی• قضائیه)رسمی قوه(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،کارشناس سید مهدی تیموریان•رسمی دادگستری) حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها، حسابرسی داخلی، خدمات:حسابرسی عملیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، ارزیابی سهام، طراحی ها، تهیه های مالی، نظارت بر امور تصفیه شرکت سازی سیســتمو پیادهگذاریهای سرمایه و بررسی مالی پروژهIFRSصورتهای مالی بر مبنای ۸۸۹۰۱۵۴۹ ۸۸۸۹۹۸۲۶ و ۸۸۹۳۷۳۱۷ و-۱۹تلفن: ۸۸۸۹۹۹۶۲ تلفکس:۸۸۹۰۱۸۳۴فاکس: ،۳۱ الهــی، کوچه خسرو، پلاک تهران- خیابان اســتاد نجاتنشانی:طبقه سوم و چهارمwww.armanarvin.comEmail: info@armanarvin.comمؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارسآرشین حساب۳ران ایعضو انجمن حسابداران خبرهعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانحسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) ارسلان اسمعیلی کاکرودی•( حسابدار رسمی) رضا قاسمیان مهدی•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی ( عباس ابراهیمی•دادگستری) حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور خدمات:تصفیه، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی، اصلاح حساب، طراحی و اجرای های حسابداری و اطلاعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، سیستمکارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.۸۸۳۸۴۷۷۰ ۸۸۴۸۰۹۶۶ وتلفن:۸۸۴۸۰۸۵۴فاکس: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پلاک نشانی:- واحد ۱۴۶- طبقه ۴Email:Arshinhesab@iacpa.ir نیز به صورت آنلاین در دسترس است.http://iica.ir/cpa-firmsاین فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان۲عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)نصراله سعادتی •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)اصغر پارسائی •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)مسیح سالاریان •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)سیدمسعود حسینی •) مالیاتی، IFRS حسابرســی مالی(استاندارد حسابرســی ایران وخدمات: سازی ای، طراحی و پیادهعملیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی و مشاوره های مالی، نظارت بر تصفیه شرکت هاسیستم۲- طبقه تهران- یوســف آباد- نبش خیابان چهاردهم- پلاک نشــانی: دوم- واحد سوم۱۴۳۱۸۸۴۵۵۶کدپستی:۸۸۷۰۵۵۰۹ -۸۸۷۰۵۵۰۸تلفن:۸۸۵۵۴۶۵۸فاکس:Email: abdidehmohaseban@iacpa.irآرمان اندیش آگاه۴ران ایعضو انجمن حسابداران خبرهعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادارعضو انجمن حسابرسان داخلی(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمد جعفر دهقان طرزجانی •( حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) رامین جهانگیری • حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)( فرهاد مصفا• حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی خدمات:و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالیمیدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، دفتر تهران: ۱۵۷۴۸۴۶۷۱۵کدپستی:، واحد ۴ ۱۷کوچه آذری، پلاک ۸۸۳۲۹۶۶۵فاکس:۸۸۳۴۲۸۱۷-۱۸تلفن: خیابان جهاد، کوی اول(هجرت)، کوچه سوم، پلاک ۲۵دفتر ارومیه: ۵۷۱۴۷۱۷۵۹۵ کدپستی: ۸۹۷۸۳۶۱۵فاکس:۰۴۴-۳۲۲۲۸۲۲۲ تلفن: ایرانانجمن حسابداران خبرهwww.iica.irموسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگرران ایعضو انجمن حسابداران خبرهعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) هادی یوسف زاده•( حسابدار رسمی) مجید احمدی•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)( سعید وطنی• حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور خدمات:های حسابداری تصفیه، حسابرسی داخلی، اصلاح حساب، طراحی و اجرای سیستمو اطلاعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.۸۸۱۷۶۱۰۱-۲ ۸۸۵۲۸۱۹۵ وتلفن:۸۸۵۲۰۶۷۹فاکس:۱۶- طبقه تهران- خیابان سهرودی شمالی- خیابان سلطانی- پلاک نشانی:دوم- واحد ۵info@atiehNegarAudit.ir۵

www.iica.ir7997¾Ë{Á€§Á۹۶|À ̈‡Y ۳۱۱ÃZ¼‹ ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایران معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)یاسین قاسمی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)سعید گل محمدی•( حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)مهدی مرادی•های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی، ارزیابی حسابرسی صورتخدمات:سهام، مشاور مالی و مالیاتی۱۷-طبقه پنجم تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان فتحی شقاقی- پلاک نشانی: ۸۸۱۰۵۴۳۶ -۸۸۱۰۵۴۷۲ -۸۸۱۰۵۳۶۷تلفن: ۱۴۳۳۶۳۴۶۶۶ :کدپستی ۸۸۱۰۵۳۹۰فکس: www.eb-co.com :آدرس پست الکترونیکیEmail:info@eb-co.com بخش و همکارانمؤسسه حسابرسی اطمینان۱۳EBNA نیز به صورت آنلاین در دسترس است.http://iica.ir/cpa-firmsاین فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه۱۰ ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)عبدالرضا(فرهاد) نوربخش•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) مهری اصغر نجفی علی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) روچی حسین قاسمی• حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتــی، بازرس خدمات:قانونی، ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار های مالی و ارزیابی سهام سیستم ۹۷ شــــیراز، تقاطع سـهروردی جنوبی، شماره خیابان بهارنشانی:واحد ۸ ۷۷۵۳۷۹۴۴-۷۷۶۳۷۷۳۰تلفن:۷۷۵۲۷۴۵۸فاکس:۱۵۷۴۵/۱۴۹ پستی:صندوق تهران، بزرگراه آفریقا(جردن)، خیابان تور، انتهای خیابان، نشانی:، واحد ۱۰مجتمع رز، پلاک ۴۲۲۰۳۵۱۶۰تلفن:۲۲۰۳۵۲۰۵تلفکس:مؤسسه حسابرسی آزمودگان ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)مهرداد آل علی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)فرهاد فرزان•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)سید مرتضی فاطمی اردستانی•های مالی، مالیاتی، عملیاتی، بازرسی حسابرسی صورتخدمات:قانونی، رسیدگیهای ویژه و اصلاح حساب، خدمات حسابداری و های مالیای، ارزیابی سهام، طراحی سیستممشاوره۸۸۹۳۹۵۱۳-۸۸۹۲۹۷۰۹-۸۸۹۲۹۷۰۸تلفن:۸۸۹۲۹۶۴۲فاکس: خان زند- خیابان دکتر عضدی(آبان خیابان کریمنشانی:- طبقه دوم جنوبی) شماره ۵۲۱۴۳۳۵-۷۹۷ صندوق پستی:Email:info@azmoudegan.com۹۱۲ ایرانعضو انجمن حسابداران خبرهمعتمد بورس اوراق بهادارعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانعضو انجمن حسابرسان داخلی(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)ابراهیم موسوی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) آبادیحسن صالح•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)هوشنگ منوچهری•ACCA(حسابدار رسمی) رزا صالح آبادی •(حسابدار رسمی)پریناز موسوی•حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی خدمات: ای و طراحی داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره های مالی و ارزیابی سهام سیستم ۸۸۷۰۴۱۱۲فاکس: ۸۸۷۰۸۱۷۴-۶تلفن:۱۵۸۷۵ -۵۹۳۵ صندوق پستی: – ۲۲ میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پلاک نشــانی:ساختمان اداری صهبا- طبقه اول- واحد ۲IACPA_Opfarageer@yahoo. comمؤسسه حسابرسی و خدماتمدیریت اصول پایه فراگیرموسسه حسابرسی آروین حساب رساعضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)محمد باقر ملکی• (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)فرشید درویش•)، مالیاتی، IFRSحسابرسی مالی(استانداردهای ایران و خدمات: عملیاتی، ویژه داخلی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، اصلاح حساب، طراحی سیستمیوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین خیابان اسدآبادی و نشانی: ، واحد ۱چهل ستون، پلاک ۴۷۸۸۷۰۳۳۵۱-۲:تلفکسIhesabrasi@Gmail.com :پست الکترونیکی۷ روشمؤسسه حسابرسی آریا ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)حبیب جامعی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) زادهسیدمحمد بزرگ•(حسابدار رسمی)محمدکاظم ملائک صفت• های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی : حسابرســی صورتخدماتمالــی و مالیاتی، انجــام وظائف بــازرس قانونی، مشــاوره، طراحی و های مالی و ارائه انواع خدمات مالی، نظارت بر امور سازی سیســتمپیاده ها و مراجع قضائی در چارچوب موارد تصفیه، خدماتی که توســط دادگاه شودبالا ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته می ،۷۴: تهــران: بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بلوار ستاری، پلاک نشانی، واحد ۱۵طبقه ۴۸۸۱۹۸۴۰۱فکس: ۸۸۱۹۸۳۹۶ – ۸۸۶۶۰۸۲۴ – ۸۸۶۷۴۷۰۴تلفن:۱۹۶۸۹۵۳۶۹۱ کدپستی: ۱۵۸۷۵-۷۹۱۹ پستی:صندوق۸موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتبهروش آئین(حسابداران رسمی)عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) بابک دورگلی• (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) نادر فرهمندنیا•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) علی پازکی •انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره و مدیریت خدمات: سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری مالی، طراحی و پیادهمالیاتی، داوری مالی.۸۸۴۴۴۶۶۸ -۸۸۴۴۳۴۲۳تلفن:۸۸۴۵۲۸۶۲فکس: تهران- خیابان مطهری، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک نشانی: جنوبی۲۸- واحد ۹www.abaudit.comEmail: aeenbehravesh@gmail.com11حسابدار “،” حسابدار مستقل خبره”برای آگاهی از شرایط عضویت خبره در شاخه های تخصصی . به وبگاه انجمن(منوی عضویت) مراجعه فرمایید” حســابدار مدیریت خبره” و “مالی خبره

www.iica.ir8097¾Ë{Á€§Á۹۶|À ̈‡Y ۳۱۱ÃZ¼‹مؤسسه حسابرسی بهنود حساب۱۷ عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانعضو انجمن حسابرسان داخلی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)محمد رضا ابراهیمی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری)مهران فرجی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)محمود واحدی •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)رضا صالحی •( حسابدار رسمی)الدین وفا نظام •حسابرســی و بازرس قانونی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات: های مالی، سازی سیستمحسابرســی داخلی، مشــاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده ریزی عملیاتی، ارزیابی ســهام، کارشناســی رسمی دادگستری، خدمات مالی، بودجهنظارت بر تصفیه شرکت ها.۸۸۹۸۰۳۷۳فاکس: ۸۸۹۸۰۴۴۸ -۸۸۹۸۰۴۰۲تلفن: -۱۳۶روی خیابــان کاج – پ تهران- خیابان دکتر فاطمــی- روبهنشــانی:۶۴ – طبقه پنجم جنوبی- واحد ۲۴ساختمان تهران ۱۴۱۵۶۷۳۴۹۹ کدپستی: ایرانعضو انجمن حسابداران خبره اعضای انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلزعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادارACCAد انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان موسسه مورد تائی)FCA(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،منوچهر بیات•)FCA(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،ابوالقاسم مرآتی•)FCA(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،علیرضا جم•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)عبدالحسین رهبری•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) شاهیامیرحسین ظهرابی مزرعه•)، مالیاتی، عملیاتی، IFRSحسابرسی مالی(استاندارد حسابرسی ایران و خدمات: Dueها(گذاری در شرکتهای خاص، بازرس قانونی، بررسی جهت سرمایهحسابرسی)، ارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی، بیمه اجتماعی، Diligenceگذاری خارجی و مدیریت، ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری، بیمه و ســرمایه، نظارت بر امور تصفیهIFRS های مالی تلفیقی لیزینگ،تهیه صورت۸۸۵۰۲۰۴۵فاکس: ۸۸۳۰۷۹۲۷-۸ ۸۸۵۰۴۵۸۶ و-۸ تلفن: طبقه دوم۲۴۳ تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش کریمخان زند- شماره نشانی: طبقه سومتهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره ۲۳۱bayatrayan@bayatrayan.irمؤسسه حسابرسی بیات رایان۱۸ نیز به صورت آنلاین در دسترس است.http://iica.ir/cpa-firmsاین فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی مؤسسه حسابرسی بهمند۱۶ ایران عضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانعضو انجمن حسابداری ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادارمعتمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)رضا آتش•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)محمدرضا آرزومندصومعه سرائی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)نادر رستگاری•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)رسول دوازده امامی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)احمدرضا شریفی قزوینی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)علی مشرقی آرانی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)هومن هشی• های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرســی صورتخدمات:مالی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی تهران- قائم مقام فراهانی- شماره ۱۱۴نشانی:۸۸۸۴۴۶۸۵فاکس: ۸۸۸۴۳۷۰۸-۱۰ ۸۸۳۰۵۳۹۱ و-۲ تلفن:نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه ۳۰۳۱۳۶۶۴۲۵۷۸ ،۰۳۱۳۶۶۳۳۹۵۶تلفن و فاکس: website: www.behmand-co.comEmail: Info@behmand-co.com مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتبهرادمشار۱۵رانعضو انجمن حسابداران خبره ایعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمدسازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) مهربان پروز•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) رضا یعقوبی•( حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه) مرتضی حاجی عباسی•(حسابدار رسمی) محمدرضا عبدی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) فریده شیرازی•(حسابدار رسمی) مجیدرضا بیرجندی• های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی حسابرسی صورتخدمات:های مالی تلفیقی، داخلی، بازرس قانونی، مشــاور مالی، خدمات حســابداری، تهیه صورتهای مالی.اصلاح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم ۸۸۴۹۳۱۷۱-۶تلفن:۸۸۳۰۹۴۹۰فاکس: ۲۷ خیابان مطهری، خیابان فجر(جم سابق) پلاک _ تهراننشانی:۱۵۸۷۵/۵۵۵۱صندوق پستی:۱۵۸۹۷۸۳۱۱۶کدپستی:Email: info@behradmoshar. comمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتارقام نگر آریا(حسابداران رسمی) ایرانعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس اوراق بهادارعضو انجمن حسابداری ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) اسفندیار گرشاسبی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمدتقی رضایی•(حسابدار رسمی) ابوالفضل رضایی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمودرضا ناظری•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) قاسم شیخانی•(حسابدار رسمی) قدرت اله مشایخی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) کلائی وسطی مصطفی احمدی•(حسابدار رسمی) سید محمد طباطبایی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) علی گشتاسب•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) علیرضا زندبابارئیسی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محسن زرعی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمدحسین آبادی•(حسابدار رسمی) حسن معلومات•(حسابدار مستقل،حسابدار رسمی) مهناز خشنودنیا•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) ابوالفضل میرزایی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمدحسین ملکیان•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) عباس اسماعیلی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) عباس حیدری کبریتی• حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، بازرس خدمات: های مدیریت طراحی قانونــی، ارائه خدمات مشــاوره در زمینه های مالی و ارزیابی سهام سیستمنشانی:دفتر مرکــزی: تهران- میدان توحید- خیابــان توحید- نبش ۱۴۱۹۹۹۳۵۱۱کدپســتی: ۶۸خیابــان پرچم- پلاک ۶۶۹۲۰۸۷۶فاکس:۶۶۴۳۲۲۱۸ و ۶۶۴۲۰۲۶۳ و ۶۶۹۳۲۰۲۱-۳تلفن:شــعبه شرق کشور – مشهد – بلوار فرامرزعباسی، انتهای بلوار طبقه همکف ، پلاک ۱/۲فرامرز عباسی۸، نبش آزادی۳۹۰۵۱۳۶۰۹۲۰۹۲-۳تلفن: شعبه شــمال – قائم شهر – خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، ۰۱۱۴۲۲۷۶۱۴۸تلفن: طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد شعبه اصفهان – سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، ۰۳۱۳۶۶۳۵۷۹۸تلفن: پلاک ۲۵Email: : info@ariaaudit.comwww.ariaaudit.com14مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت(حسابداران رسمی)۱۹عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) عباس اسرارحقیقی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) اللهیحسین فرج•( حسابدار رسمی) محمد سلیمان یگانه خوشحال•حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، طراحی خدمات: های مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارزیابی سهامسیستم۸۸۳۰۶۹۱۱-۸۸۸۲۹۷۶۱-۸۸۸۳۵۲۰۷تلفن:۸۸۸۳۱۶۸۱فاکس: ، طبقه اول زاده، شماره ۲۰ تیر، خیابان زیرک میدان هفتنشانی:۱۵۷۵۷-۳۵۶۶۴کدپستی:مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقلران ایعضو انجمن حسابداران خبره عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)محمود آقاجعفری•( حسابدار رسمی) علیرضا رسولی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) مرتضی مصدری•مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس های صورت حسابرسیخدمات:های مالی و مالیاتی و نظارت سازی سیستمقانونی، طراحی و پیاده ها بر امور تصفیه شرکت۸۸۹۰۹۱۴۴-۸۸۹۰۲۹۹۹تلفن: ۸۸۹۰۸۸۳۷فاکس: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پلاک نشانی:- واحد ۴۷۲Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo.com2۰t.me/podcast_iica_ir

www.iica.ir8197¾Ë{Á€§Á۹۶|À ̈‡Y ۳۱۱ÃZ¼‹ نیز به صورت آنلاین در دسترس است.http://iica.ir/cpa-firmsاین فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی مؤسسه حسابرسیتلاش ارقام۲۱عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) زادهفیروز عرب•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)فریدون ایزدپناه•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)خلیل گنجه•(حسابدار رسمی)جواد شیرکوند• حسابرســی عملیاتــی، مالیاتی، بــازرس قانونی، طراحی خدمات: ها و موسسات آموزش عالی، ارزیابی سهام های مالی دانشگاهسیســتم الشرکه و سهم تهران- خیابان شهیدمطهری، خیابان لارستان، نبش دفترمرکزی:)، واحد ۳۰۲خیابان عبده، ساختمان سپهر(شماره ۱۵۸۸۸۰۶۸۷۶تلفکس:خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پلاک ۲۳، طبقه اولشعبه تبریز: ۰۴۱۱-۳۳۱۲۷۷۸تلفن:۰۴۱۱-۳۳۳۰۵۵۵تلفکس:۲۵ آرامو خدمات مدیریت دلمؤسسه حسابرسی ۱۱۰۴۳(حسابداران رسمی) عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) آرام محمد دل•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)دوستحمید باغ• قانونی، حسابرسی مالیاتی، مالی، بازرس های صورتحسابرسیخدمات: های مالی، اصلاح حسابرســی عملیاتی، مشاوره مدیریت، طراحی سیستمحساب وخدمات مالی۸۸۹۴۴۰۱۸ و- ۸۸۸۰۸۴۳۹ ۸۸۹۰۱۴۹۶ وتلفن و فاکس:۸۸۹۴۴۰۱۷۱۵ واحد۱، تهران – میدان جهاد(فاطمی)، خیابان کامــران، پلاک نشــانی:۱۴۱۵۸۹۵۳۹۳کدپستی:۱۴۳۳۵-۶۵۶صندوق پستی: مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام۲۲عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی و کارشناس حسین شیخی•رسمی دادگستری)(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) مهدی آقاجانی•(حسابدار رسمی) سیویل احمدزاده•(حسابدار مستقل و حسابدار رسمی) حمید خادمی• ها، حسابرسی داخلی، حسابرسی و بازرس قانونی شرکتخدمات:حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، ارزیابی سهام، مشاوره مدیریت های مالی، خدمات مالی و مالیاتی، مالی، طراحی و پیاده سازی سیستمنظارت برای تصفیه شرکت ها۲۲۹۱۲۱۵۹ -۶۰ ،۲۲۲۷۰۹۴۹ ،۲۲۲۷۰۹۸۱تلفکس: تهران- خیابان میرداماد- خیابان نفت جنوبی- کوچه تابان- نشانی:- واحد ۱۷پلاک ۱۰۱۵۴۹۸۳۳۱۱۱کدپستی:hafezgam@yahoo.comپست الکترونیکی:مؤسسه حسابرسی خبره۲۳عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) داود خمارلو•(حسابدار مستقل، حسابدار اله علیخانی راد نعمت•رسمی)(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) سیاوش سهیلی• حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس خدمات: های مالی ای و طراحی سیستمقانونی، ارائه خدمات مشاوره۸۸۸۰۴۵۱۹ -۲۱ تلفن:۸۸۹۰۲۳۴۰فاکس: خیابان ولیعصر، کوی پزشکپور(شمال فروشگاه نشانی:قدس) شماره ۲۴۱۵۹۴۸کدپستی:مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان۲۸رانعضو انجمن حسابداران خبره ایعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانعضو انجمن حسابداری ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مســتقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی رسول انگبینی•دادگستری)(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) ناصر پسران رزاق•(حسابدار رسمی) هاشم مقدمیان•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) قاسم بنی مهد•( حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) مسعود قریب• حسابرســی مالی، داخلــی، مدیریت، ویــژه مالیاتی، خدمات خدمات:ها و گروه(تلفیقی) و های مالی شرکتحســابداری اصلاح حساب، صورتهای مالی، صنعتی و بودجه، مشــاور مالی، خدمات مالی طراحی سیســتممالیاتی و مدیریت، ارزیابی سهام، گزارش توجیهی افزایش سرمایه۸۸۷۰۲۴۲۰ ۸۸۷۰۲۴۶۷ و ۷۰ و تلفن:۱۴۳۳۵-۹۸۶صندوق پستی: ۸۸۷۱۳۸۰۹فکس: ، واحد ۹ تهران، خیابان وزراء، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۳نشانی:rgkiacpa.irدرگاه اطلاعاتی اینترنتی :Email: rahnemod@yahoo.comمؤسسه حسابرسیرایمند و همکاران۲۷عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)نژادعباسعلی دهدشتی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)فریبرز امین•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)همایون مشیرزاده•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)کریم حسین آبادی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)امیرحسین بهرامیان• حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، خدمات:حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و اصلاح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای)۲۲۱۳۷۷۰۷(۱۰ شمارهتلفن:۲۲۱۳۷۷۰۸فاکس: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- بالاتر از چهارراه نشانی:سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پلاک ۱۵۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳کدپستی:www. rymand. comعضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)احمد ظفر پرنده • ( حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)غلامرضا شجری •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)محمدعلی جلالی گلوسنگ •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)اکبر وقار کاشانی •(حسابدار رسمی)مصطفی هاشمی •(حسابدار رسمی) محمد امین زکی زاده•حسابرســی مالی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی خدمات: داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام و صورتهای مالی تلفیقی۱۵۲، برج دفتــر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفــی غربی، پلاک ۱۹۶۷۹-۳۵۹۷۶:کدپستی ۷۱صبا، طبقه هفتم، واحد ۲۲۰۱۲۲۶۴ :نمابر ۲۲۰۳۷۲۱۳تلفن: ۵-۱: تهران، خیابان دکتر علی شــریعتی، خیابان خواجه دفتر اجرایی شــماره ۱۶۶۱۶۸۴۸۴۳ کدپستی: ۱ زنگ ۲، پلاک ۱۶عبدالله انصاری، کوچه ۲۲۸۹۹۶۹۰ :نمابر ۲۲۸۶۱۸۳۰تلفن: ۲: تهران سهرودی – خیابان سهرودی شمالی، خیابان دفتر اجرایی شماره ۱۵۵۸۶۱۷۵۴۱ کدپستی: هویزه شرقی -پلاک ۱۵- طبقه ۴- واحد ۸۸۸۱۷۷۶۳۹ :نمابر ۸۸۱۷۷۶۳۳ ،۸۸۷۴۵۲۵۰تلفن: ۱-Website: www.samanicpa.orgE-mail: Info@samanicpa.org samanicpa@yahoo.comموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابدار رسمی)۲۹مؤسسه حسابرسیدش و همکاران۲۶ ایرانضو انجمن حسابداران خبره ععضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) بهروز دارش•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) زاده حسین عرب سید•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) میلتن ایوان کریمیان•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)زاده نائینی منوچهر انوری•(حسابدار رسمی) سعید ربیعی•حسابرســی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، خدمات:ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصلاح حساب، ارزیابی سهام، ژه داخلی، داوری مالی و های مالی، حسابرســی ویطراحی سیســتمارزیابی سهام و سهم شرکت ۴۴۸۴۶۶۰۱-۱۰تلفن:۴۴۸۴۶۶۱۲فاکس:تهران – بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن نشــانی:غربی- خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پلاک۲۴۱۴۱۸۵/۴۸۷ صندوق پستی:www. dashiacpa. cominfo@dashiacpa. comعضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد بورس و اوراق بهادارعضو انجمن حسابرسان داخلیعضو انجمن حسابداری ایران (حســابدار مستقل، حسابدار رســمی، و کارشناس رسمی شــهریار دیلم صالحی•دادگستری)(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری ) داریوش امین نژاد • (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمدحسن فامیلی•(حسابدار رسمی) رضا طیبی •(حسابدار رسمی) سیدعلی شیرازی•(حسابدار رسمی) حسن طهرانی• (حسابدار رسمی) فرشید سلطانی•های مالی، مشــاوره مالی حسابرســی و بارزســی قانونی صورتخدمات: های خاص(ویژه)، و حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلــی، حسابرســیهای مالی تلفیقی، خدمات های، تهیه صورتای شــرکتهای بیمهرســیدگیای.حسابداری و سایر خدمات حرفه۴۴۲۹۷۱۸۲ -۶ و۴۴۲۹۹۳۴۰ -۱ تلفن:۴۴۲۹۷۱۹۲فاکس: تهــران- بلوار اشرفی – بالاتر ار جلال آل احمد- خیابان طالقانی- نشانی:۱۴۶۱۶۵۳۳۶۵کدپستی:- واحدهای ۱۴ و ۱۵پلاک ۱۲info: @ dariaravesh.comایمیل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش(حسابداران رسمی)۲۴

www.iica.ir8297¾Ë{Á€§Á۹۶|À ̈‡Y ۳۱۱ÃZ¼‹۲۷مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران۳۷عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادارعضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز عضو انجمن حسابداران خبره آمریکامؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی ACCAانگلستان-C PA(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی , نصراله مختار•)FCA(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی دکتر بهرام غیائی•)C PA, FCA(حسابدار رسمی، حسابدار مستقل) حسین حسنی•(حسابدار رسمی، حسابدار مستقل) غلامرضا درباری• ای در زمینه حسابرسی مالی، خدمات: ارائه خدمات حرفهمالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات ها و سهام و ارائه گزارشات گذاری و امور مالی پروژهسرمایهمربوطه۸۸۹۰۹۷۱۸ ،۸۸۸۰۰۲۶۸تلفن: ۹-۸۸۹۰۳۴۹۶فاکس: ۱۴ طبقه ششمعصر، خیابان زرتشت غربی، شماره نشانی: خیابان ولیEmail: B. ghiai@gmail. comMokhtarvahamcaran@iacpa. irمؤسسه حسابرسیعامر مشاور تهران۳۴رانعضو انجمن حسابداران خبره ایعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) معصومه شعبان•(حسابدار رسمی) نسرین پاشایی • (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) مرتضی نوبخت•های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، حسابرسی صورتخدمات: •ای مدیریت،اصلاح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام ارائه خدمات مشاورههای مالی و و سهم الشرکه، داور مالی، طرحهای عمرانی، طراحی سیستمکارشناسی مالی ۸۸۹۰۲۳۸۹ -۸۸۸۹۰۶۱۹ -۸۸۹۰۵۶۴۷تلفکس:، ساختمان ۴۶۳تهران: فلسطین شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک نشانی: ۱۸، واحد ، طبقه ۴شماره ۵۵amermoshavertehran@iacpu. ir الکترونیکی: پست نیز به صورت آنلاین در دسترس است.http://iica.ir/cpa-firmsاین فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتسخن حق۳۰عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایران(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) شهره شهلائی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) خستوئی هوشنگ •(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) اسداله نیلی اصفهانی• حسابرســی عملیاتــی، حسابرســی مالیاتی، بازرس خدمات:قانونی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک، بیمه، فناوری اطلاعاتی ۸۸۷۹۴۶۴۶تلفن:۸۸۷۹۴۹۲۸تلفکس:۱۴۱۵۵ -۴۱۷۵ پستی:صندوق میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ نشانی:بیهقی، پلاک ۱۲، بلوک ب، واحد شماره ۳پست الکترونیک: info@sokhanehagh. comwww. sokhanehagh. comمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتسیاق نوین جهان۳۱ عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادارحسابدار مستقل، حسابدار رسمی)( راد محمدتقی منصوری•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) کبوترخانی عباس حسنی•حسابدار رسمی)( اصل عبدالهادی بحرانی•حسابدار رسمی)( لیلا رضایی جهقی• انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره خدمات: ای، خدمات حسابرسی داخلی، مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمهارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط شود. عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید میشورای۴۴۲۱۸۰۴۹ ۴۴۲۶۴۹۵۷ و ۴۴۲۶۴۸۱۲ وتلفکس:۱۴۶۴۶۵۴۹۱۶کدپستی:تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس نشانی: هفت- پلاک ۲۱- زنگ دومwww. Siaghnovinjahan86@ yahoo.comمؤسسه حسابرسی شراکتعضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)(سیروس گوهری•حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)(مجید کشور پژوه لنگرودی•(حسابدار رسمی) محمد علی اکباتانی•(حسابدار رسمی)مهسا فرخی• حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، خدمات: های مالی و دیگر ای و طراحی سیستمارائه خدمات مشاورهخدمات مالی و اصلاح حساب ۸۸۷۱۹۹۰۹-۸۸۷۱۷۶۵۱-۸۸۷۱۷۶۵۰تلفن:۸۸۷۲۰۱۸۸فاکس: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نشانی:، طبقه چهارم،پلاک ۱۸۶ساختمان ۲۱۶sherkat_co@yahoo.comپست الکترونیکی:۱۵۸۷۵-۶۶۶۶ صندوق پستی:۳۲مؤسسه حسابرسی شهود امین۳۳عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) حسن حاجیان•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) محمدصفا دهقان•(حسابدار رسمی) افسر عابدین•(حسابدار رسمی) افشاری حسن روح•حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی، سایر خدمات:های توافقی، رسیدگی به اطلاعات مالی خدمات اطمینان بخشی(اجرای روش،)Due Diligenceآزمایی(آتی)، نظارت بر امور تصفیه، خدمات راستیارزیابــی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای های مالی ، خدمات اصلاح حساب و تهیه صورتIFRSحسابداری ایران و سازی تلفیقی، خدمات حسابداری، مشــاوره مالی و مالیاتی، طراحی و پیادههای مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلیسیستم۴۴۰۲۲۶۶۰ ۴۴۰۰۸۱۷۷ و-۹ تلفن:۴۴۰۴۹۰۶۳فاکس: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت الله کاشانی پلاک نشانی: واحدهای ۱۴ و ۱۵۲۱۰(ساختمان ماد) طبقه ۴۱۴۸۱۸۷۵۳۵۹کدپستی:۱۴۵۱۵-۱۳۵۹صندوق پستی:F.audit@shohoodamin.irپست الکترونیکی:مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقامعضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) حسن خدایی•(حسابدار رسمی) علی رحمانی•(حسابدار مستقل، حسابدار محمدحسین بدخشانی•رسمی)( حسابدار رسمی)علی اصغر محمود زاده•حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس خدمات: مالی و مدیریت، طراحی قانونی، ارائه خدمات مشاوره های مالی،اصلاح حساب و ارزیابی سهامسیستم خیابان آفریقا(جردن)- خیابان عاطفی دفتر تهران:نشانیغربی- پلاک ۶۰- طبقه اول- زنگ دوم۱۹۶۷۹۳۵۸۵۳کدپستی:۲۲۰۲۳۵۴۴تلفن:۲۲۰۳۸۲۴۴فاکس:Email: karbord. argham@gmail.com3۶مؤسسه حسابرسیفراز مشاور۳۵عضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو جامعه حسابداران رسمی ایرانمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) پرویز صادقی•(حسابدار مستقل، حسابدار رسمی) نریمان ایلخانی•(حسابدار رسمی) تیرآبادی اصغر عبدالهی•(حسابدار رسمی) بیگوند فریبرز حیدری•(حسابدار رسمی)سعید خاریابند•(حسابدار رسمی)مهدی صفرزاده• حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی خدمات: های سازی سیستمعملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیادهحسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی سهام و نظارت بر امور تصفیه ۴۴۴ خیابان شهید مطهری نرسیده به لارستان شماره دفترتهران:۱۵۹۵۸۴۴۳۱۴ کدپستی: طبقه سوم۸۸۸۹۳۹۹۱ -۸۸۹۳۸۵۳۹ -۸۸۸۹۳۸۹۸ -۸۸۹۰۲۵۲۲تلفکس:E-mail: info@farazmoshaver. comWebsite: www. farazmoshaver. comانجمن حسابداران خبره ایران های اجتماعیدر شبکهaparat.com/iica_irshenoto.com/iica_irinstagram.com/iica_irt.me/iica_ir